Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Begroting 2022 unaniem vastgesteld

Disdag 9 november 2021 behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2022. Na een bespreking van ongeveer 8 uur stelde de Hoornse raad de begroting unaniem vast. Wel wijzigde de raad de begroting op een aantal punten. Zo komen er meer bloemenmanden in de stad, krijgen subsidieontvangers in 2022 een prijscompensatie, trekt de raad extra geld uit voor wandel- en beweegroutes, komt er een pilot met een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad, is er extra geld voor leegstandsbestrijding en wordt er ook geld vrijgemaakt om achterstanden in de het proces van bouwvergunningen weg te werken.

Het financiële beeld van de gemeente Hoorn pakt een stuk positiever uit dan eerder gedacht. Het resultaat in 2022 is na het aannemen van de amendementen ruim 5,7 miljoen euro geworden.

Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Arwin Rood:

Voorzitter, geacht college, beste raadsleden en lieve inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag, 

Het zijn nog steeds ingewikkelde en moeilijke tijden waar we in Hoorn met veel moeite ons hoofd boven water weten te houden. Maar waar vele gemeenten met enorme tekorten zitten blijft er voor de Hoornse politiek genoeg ruimte over om veel geld kostende amendementen in te dienen. D66 wil het college en de organisatie complimenteren voor het harde werk dat geleid heeft tot deze sluitende begrotingen en een financieel zeer positief resultaat in 2022.

Best knap, want we hebben het college en vooral de organisatie niet makkelijk gemaakt. Naast de problematiek van een heersende pandemie hadden ze ook te doen met een gemeenteraad die nou niet uitblonk in het uitstralen van vertrouwen in de organisatie en de mensen die deze stad maken. Velen zetten zich betaalt, maar vaak ook onbetaald in voor deze mooie stad. Daarvoor zouden ze onze steun moeten krijgen en niet de argwaan en wantrouwen die soms kwalijk uit deze raad de samenleving in stroomt. Dat zorgt voor een onprettige werksfeer, een onveilig gevoel en een verkeerd beeld van de Hoornse politiek.

Juist vertrouwen hebben we nodig om deze crisis succesvol af te ronden en te bouwen aan een gezonde en voorspoedige toekomst. Vertrouwen in het college, de organisatie, de vrijwilligers, inwoners, ondernemers, de stichtingen en verenigingen die zich allemaal inzetten voor een beter, mooier, groter en liever Hoorn. En voor wat hoort wat, dus daarom dienen wij samen met Fractie Tonnaer, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie een amendement in om de prijscompensatie voor alle gesubsidieerde organisaties te indexeren. Boter bij de vis.

En we kunnen alle hulp gebruiken want de toekomst is ongewis, voorzitter. Een nog veel groter crisis staat om de hoek. Terwijl we er maar over blijven praten gebeurt er maar bar weinig. Gelukkig laat een jongere generatie zich steeds meer horen. Nogal logisch want het gaat voornamelijk over hun toekomst en die van hun kinderen. Wij staan hier over een begroting te debatteren terwijl er vorige zaterdag meer dan 40.000 mensen in Amsterdam protesteren om meer actie van de overheid te eisen. En daar zullen we ook gehoor aan moeten geven.

Want voorzitter, als we niet preventief maatregelen nemen tegen de klimaatverandering staat het water ons letterlijk tot aan de lippen. De regenbuien zijn korter maar veel heftiger. De riolen kunnen het niet aan en het water kan nergens naar toe behalve de straten. Bij de klimaatstress-test kwam het stationsgebied noord en het gebied rondom het Dijklander ziekenhuis er als een risicogebied uit. Je moet er niet aan denken dat bij een nieuwe pandemie ook het ziekenhuis onbereikbaar wordt door wateroverlast. Dit scenario moet meegenomen worden in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier liggen naast enorme uitdagingen door verstening, ook grote kansen.

Voorzitter, we zullen niet alleen moeten nadenken over hoe elk nieuw besluit bijdraagt en of helpt bij de doelstellingen die we al gezamenlijk hebben gesteld. Maar we zullen ook eisen moeten toevoegen aan bestaand beleid om het tij te keren. En daarom dienen wij samen met de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA een motie in om waterberging en vergroening te borgen in de bouweisen.

Ook zullen we moeten nadenken hoe we onze inwoners kunnen aansporen om bij te dragen aan deze ambities. Wij denken dat de wil er wel is, maar dat de gemeente het laatste zetje moet geven om daar ook naar te handelen. Voor maatregelen om als particulier hemelwater op te kunnen vangen, bijvoorbeeld een regenton, hadden we vorig jaar ook een motie ingediend. Letterlijk stond er dat er een subsidie of aanjaagvoorstel zou moeten komen. Wij waren dan ook verbaast dat tijdens de initiatievenmarkt een regenton voorbij rolde. Daarom willen we ook de wethouder een vraag stellen voorzitter. Waarom was dit nog niet geregeld? En wat is er überhaupt met onze motie gedaan?

Overigens is het betrekken van de inwoners bij de oplossingen voor de uitdagingen en dilemma’s waarvoor we nu staan essentieel voor het slagen ervan. Draagvlak is alles. Kijk bijvoorbeeld naar het warmtenet in de Kersenboogerd. Daar is veel onzekerheid over en dan gaan ze op zoek naar antwoorden op hun vragen. Bij die zoektocht komen ze vaker wel dan niet bij antwoorden die, laat ik het voorzichtig stellen, nogal twijfelachtig zijn. En dit geld voor bijna alle onderwerpen die wij hier beslissen en bespreken. Er zijn vele bronnen van informatie en helaas zijn er inmiddels meer meningen dan feiten te vinden. Misinformatie geeft verwarring, zaait twijfel, voedt wantrouwen. Daarom is het belangrijk om te investeren in het informeren en betrekken van onze inwoners. Ga in gesprek, leg het uit. Ook meerdere keren als dat moet. En leer ervan zodat je dat weer kan gebruiken bij het volgende traject. Want voorzitter, zoals ik al aangaf is het belangrijk dat wij ons vertrouwen uitstralen naar de organisatie, inwoners en ondernemers, maar het is minstens zo belangrijk om te werken aan het vertrouwen dat onze inwoners en ondernemers hebben in ons als bestuur.

Dat vertrouwen hebben we nu hard nodig tijdens het bestrijden van deze pandemie. Want wij schrokken nogal van de lage vaccinatiegraad in de gemeente Hoorn van slechts 78% bij 18 plus waar het landelijke gemiddelde 85% is. Daarom hebben wij er samen met de VVD ook vragen over gesteld. Gelukkig hebben wij vrijdag vernomen dat er een vaccinatielocatie in de Grote Waal gaat komen waar je zonder afspraak binnen kan lopen voor een vaccinatie of gewoon wat voorlichting kan krijgen als men nog twijfelt. Een goede zaak. D66 wil de wethouder vragen waarom dit alleen in de Grote Waal kan en niet ook op andere locaties. Zoals de binnenstad waar volgens onze cijfers de vaccinatiegraad het laagst van heel Hoorn is.

Tot slot, voorzitter, sta ik hier als fractievoorzitter van D66 de laatste keer mijn bijdrage voor de begroting te geven. Ook binnen onze partij is het tijd voor vernieuwing en een jongere generatie die zich in gaat zetten voor hun toekomst. En als ik naar die nieuwe kandidaten kijk vervult het mij met trots en heb ik er alle vertrouwen in dat de toekomst er beter op wordt. Dat staat als een paal boven water.

Arwin Rood
D66 Hoorn