Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2010

D66-fractie kiest Arthur Helling tot fractievoorzitter.

De fractie heeft in haar vergadering van 16 maart jl. de verschillende voorgenomen besluiten bevestigd. Arthur Helling is als fractievoorzitter benoemd en Cees Franke als fractiesecretaris. Als wethouderskandidaat wordt Peter Westenberg naar voren geschoven.

In afwachting van verdere besluitvorming in het presidium is voorlopig afgesproken dat maximaal 2 niet-raadsleden per partij in de algemene raadscommissie plaats mogen nemen. Op basis van dit uitgangspunt zijn de leden Mark Leek en Paul Klöters voorgedragen om als niet-raadslid namens D66 in de algemene raadscommissie plaats te nemen. Zij stonden bij de verkiezingen op plek 3 en 4. Voor de auditcommissie zal Willem Hiddink voorgedragen worden, die deze plek nu ook al bekleed.

Met de overige belangstellende D66-leden zullen in een later stadium afspraken gemaakt worden over hun betrokkenheid rond de fractie.

D66 zal geen kandidaat naar voren schuiven voor de functie van commissievoorzitter. Wel zal Arthur Helling zich kandidaat stellen voor de functie als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Cees Franke zal voorgedragen worden voor de rekenkamercommissie.

Verder zijn de volgende portefeuilles in hoofdlijnen per fractielid verdeeld met tussen haakjes de niet-raadsleden die in de commissie het woord kunnen voeren:

1. Kunst & Cultuur, Cultureel erfgoed – CEES FRANKE (+ Paul Klöters)

2. Sport & Recreatie – CEES FRANKE (+ Mark Leek)

3. Economische Zaken & Toerisme – ARTHUR HELLING & CEES FRANKE (+ Paul Klöters)

4. Onderwijs – INA BAKKER (+ Mark Leek)

5. Armoedebeleid en schuldhulpverlening, WWB – INA BAKKER

6. Welzijn, jeugd en jongeren, integratie en participatie, gezondheidszorg – INA BAKKER (+ Mark Leek)

7. Verkeer en Vervoer, parkeren, Westfrisiaweg – ARTHUR HELLING

8. Ruimtelijke Ordening, bouwen en wonen – ARTHUR HELLING (+ Paul Klöters)

9. Wijkgericht Werken, stadsbeheer, groen, waterbeheer, begraafplaatsen en milieu – CEES FRANKE

10. Openbare Orde en Veiligheid, handhaving, brandweerzorg, rampenbestrijding ARTHUR HELLING (+ Mark Leek)

11. Dienstverlening: website, digitale diensten, informatievoorziening, deregulering, inkoopbeleid – CEES FRANKE (+ Mark Leek)

12. Bestuurlijke Zaken (herindeling, fusie etc.) – ARTHUR HELLING

13. Financiën – ARTHUR HELLING (+ Paul Klöters)