Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juni 2019

Democratie, communicatie en innovatie

Tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2018 en de Kadernota 2019 werd weer pijnlijk duidelijke dat de Hoornse financiële situatie voor een groot deel bepaald wordt door de grillen van het Rijk. Begin juni presenteerde het Hoornse college van B en W een sluitend financieel plaatje voor het lopende jaar. En ook de meerjarenbegroting was positief. De recente meicirculaire vanuit het Rijk gooit echter roet in het eten. De gemeente Hoorn wordt zo gekort dat er in 2019 rekening gehouden moet worden met een tekort van bijna 1,2 miljoen euro. En ook de begroting voor de komende jaren is niet meer sluitend.

Fractievoorzitter Arwin Rood reageerde tijdens de behandeling daar als volgt op: “Het is natuurlijk heel jammer dat de cijfers negatief uitvallen. Maar als bestuurder moet je ook gewoon door gaan met waar je mee begonnen bent. Ik benoemde het al bij de begrotingbehandeling van november jongstleden. Toen was alles weer rooskleurig en nu ziet het er weer somber uit. Maar als stadsbestuur moeten wij naar de toekomst kunnen kijken, verder dan de begroting, verder dan de volgende circulaire, verder dan deze raadsperiode. Dat verdient deze stad.”

Vervolgens gaf Arwin Rood zijn bijdrage namens D66:

Onze samenleving verandert en wij zullen mee moeten veranderen of wij nou willen of niet. De kunst is om niet angstig af te wachten, maar de kansen te zien en maximaal gebruik te maken van deze veranderende samenleving.

Ik noem drie punten waar het duidelijk is dat de samenleving verandert en waar de uitdagingen liggen: Democratie, communicatie en innovatie

Als eerst de democratie.

We maken grote stappen. Een open coalitieakkoord, een procesakkoord, een bestuursagenda en een werkgroep bestuurlijke vernieuwing. En dat is nodig ook, met de versplintering van ons politieke landschap, het verwachtingspatroon van onze inwoners en de komst van de omgevingswet, de grootste wetsverandering sinds de grondwet. Hierdoor gaat onze werkwijze veranderen. Nee, moet veranderen als wij onze volksvertegenwoordigende rol goed willen blijven vervullen.

Inwoners worden steeds mondiger en krijgen meer gereedschap om direct invloed uit te oefenen op hun omgeving, via steeds snellere routes. Daar sluit onze manier van werken niet meer bij aan. Wij zijn veel te traag om ons met hun directe omgeving te bemoeien. En dat is prima, want die directe omgeving kunnen wij best aan onze inwoners overlaten.

De tijd van klein denken is voorbij. Hoorn staat voor hele grote uitdagingen. De omgevingswet, de energietransitie, de woningbouwopgave, het goed regelen van zorg voor kwetsbare jongeren en de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Allen opgaven die wij niet meer alleen voor onszelf doen, maar ook voor de gehele regio. Deze stad bedient en vertegenwoordigd inmiddels een gebied van meer dan 210.000 inwoners en Hoorn is een G40 gemeente. Het wordt tijd dat wij ons daar naar gaan gedragen.

Dus gemeenteraad blijf niet hangen in de discussie waar welk parkeerplaatsje precies moet komen en welke vorm een gebouwtje moet hebben. Denk in functies, denk in doelgroepen, heb een visie, denk groter. Want er liggen kansen voor Hoorn en haar regio.

D66 ziet deze kansen onder andere in de Poort van Hoorn. We gaan een compleet nieuwe stad bouwen tegen het oude centrum van Hoorn. Een nieuwe stad waar vele functies samenkomen. Een mobiliteitsknooppunt waar voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en snelverkeer elkaar kruizen. Een woonwijk waar verschillende doelgroepen en jongeren in het bijzonder een nieuwe woning gaan vinden. Een medisch campus waar verschillende specialisten in de zorg elkaar kunnen vinden. Een onderwijs cluster waar verschillende opleidingen elkaar ontmoeten. Een verblijfsgebied met winkels, bedrijven en culturele instellingen. Een plek met historie en een toekomst die we maar een keer goed kunnen vormgeven. En wat D66 betreft ligt daar de uitdaging.

Dan kom ik bij de communicatie

Wij kunnen ons wel het vuur uit onze schoenen lopen, kaders stellen, nieuwe initiatieven lanceren, en grote beslissingen nemen, als niemand daarvan op de juiste manier op de hoogte wordt gehouden missen wij ons doel. De samenleving communiceert steeds sneller met steeds meer middelen en verwacht dat ook van ons.

Wij kunnen niet meer uitgaan van de oude manier van communiceren door enkel te zenden. D66 vindt dat wij dat al voldoende doen, via de live uitzendingen van onze vergaderingen, een functionele website en via de lokale geschreven pers, die overigens steeds meer onder druk staat en dreigt te verdwijnen uit onze stad en regio.

Communicatie is interactief geworden. Onze inwoners willen in gesprek met ons. En als dat wordt gedaan door onze afdeling communicatie, dan wordt dat ongelooflijk gewaardeerd door onze inwoners. D66 heeft daardoor het gevoel dat in die interactieve communicatie grote kansen liggen. Daarom heeft D66 samen met de VVD het initiatief genomen om een motie te schrijven om die interactieve communicatiekanalen uit te breiden met een chatfunctie voor inwoners.

Maar interactief communiceren is meer dan alleen een platform of kanaal bieden waar onze inwoners hun vragen kunnen stellen. Interactieve communicatie vraagt ook iets van ons. Dat wij nadenken over de gevolgen van onze besluiten en daar dus ook de belanghebbende over informeren op een tijdige en juiste manier. Proactief communiceren dus.

Neem nou de toeristenbelasting. Waar wij nog steeds tegen zijn, maar dat is niet mijn punt. Het was een initiatief vanuit de raad via een amendement om een voorstel te doen voor toeristenbelasting in Hoorn. Hierna is al gecommuniceerd dat er toeristenbelasting ging komen. Dat was echter niet waar, want er moest eerst nog een voorstel komen, pas als de raad daarmee akkoord zou gaan is er sprake van nieuw beleid. Dat is dan ook pas het moment om naar buiten te brengen dat er toeristenbelasting ingevoerd gaat worden en wat de gevolgen zijn. Voor dat communicatietraject moet dan ook voldoende tijd genomen worden. Dat is niet gebeurt en daardoor is veel onrust en onduidelijkheid ontstaan in de havens van Hoorn. Vooral bij de bruine vloot.

Om die zorgen weg te nemen, en in de toekomst de bruine vloot te ontzien, dienen wij samen met GroenLinks en de VVD een motie in die het college oproept om de watertoerismebelasting, net als in Amsterdam, enkel te heffen bij reservering in de haven. Zodat de bruine vloot die nooit reserveert wordt ontzien.

Als laatst de innovatie

Dit is misschien wel het belangrijkste punt, zonder innovatie geen verandering. Alleen als wij innoveren kunnen we snel inspelen op de vraag van de hedendaagse burger en de behoeften van de samenleving. De samenleving vraagt ons om slim, creatief en wendbaar te zijn. En dat zijn wij nog lang niet. Het is dus taak om in te zetten op innovatie op alle dossiers. Zo komen we verder en zo pakken wij kansen.

Daarom baart het ons zorgen dat het innovatiebudget in de zorg is verdwenen uit deze kadernota. Na vragen en onderzoek heeft D66 begrepen dat er wel degelijk een innovatiebudget is in de onderliggende stukken. Maar dat de innovatie in de zorg geen belangrijkere plaats in de kadernota heeft, verbaasd ons ten zeerste. Juist innovatie zorgt er voor dat de zorg betaalbaar blijft en nog belangrijker, dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.

In de zorg ligt volgens D66 nu de grootste uitdaging en daarom willen wij de innovatie kunnen borgen en volgen door samen met GroenLinks en de Christenunie een motie in te dienen. In deze motie roepen wij het college op om bij de volgende begroting een paragraaf te wijden aan de innovatie in de zorg, Waar een structurele borging van deze noodzakelijke ontwikkelingen in de zorg een plaats vindt. Ook vragen wij het college om de raad hier periodiek over te informeren.

Maar er worden gelukkig ook kansen op innovatie gepakt. Zoals de Groenvisie, die af is en binnenkort naar deze raad komt. Een innovatiebudget voor de duurzame stad, Een innovatieve manier van financiering via een revolverend fonds en hopelijk doet Hoorn straks mee met de wietproef naar aanleiding van een breed gedragen motie van D66.

Tot slot nog een klein innovatief dingetje dat is blijven liggen sinds de begroting behandeling. Ik vroeg toen de wethouder om eens met een stofkam door ons verkeersbordenbos te gaan en heb hem toen ook aangespoord om als er verkeersborden vervangen moesten worden die te vervangen door bamboe borden die nota bene in Hoorn worden gemaakt. Ik bood hem toen een bamboebordje aan. En dat doe ik nu weer, maar wel voor de laatste keer. Volgende keer wordt het een bamboemotie.

Tot zover voorzitter.