Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwoners, bestuur en democratie

D66 streeft naar collegedeelname om zoveel mogelijk van het D66-gedachtegoed te realiseren. Wel staan wij een akkoord op hoofdlijnen voor. Op die manier blijft er ruimte voor nieuwe afwegingen, bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Hiermee ontstaat ook meer basis voor debat, burgerinitiatieven en de ‘kracht van het argument’. Dit maakt het bestuur opener voor iedereen en brengt inwoners, ondernemers en het stadsbestuur dichter bij elkaar. We willen ook inwoners zo vroeg mogelijk bij het besluitvormingsproces betrekken door 'beginspraak' toe te passen.

D66 is verder voorstander van:

• een haalbaarheidsonderzoek naar het verhuizen van het stadhuis naar het centrum of het stationsgebied van Hoorn. Een eerste stap daartoe kan zijn verhuizing van bepaalde contact-afdelingen, zoals de balies, naar het centrum, bijvoorbeeld in een winkelpand;
• het subsidiëren van lokale journalistieke redacties, zonder de onafhankelijke positie van journalisten aan te tasten, maar wel met een aanwezigheids- of prestatieverplichting. Dit om de controle op de macht te versterken;
• dat de gemeente en haar partners neutraal, transparant, informerend en op ‘Helder Hoorns’(leesniveau B1) communiceren en dat burgers ook middelen als WhatsApp kunnen gebruiken;
• een jongerenraad, die met concrete middelen invloed heeft op de besluitvorming in de gemeenteraad;
• dat de raadszaal - het stadhuis als ‘Huis van de Democratie’ - meer gebruikt wordt voor het maatschappelijk debat, door het openstellen voor bijeenkomsten van derden;
• een initiatievenloket voor inwoners, waarmee lokale ideeën en initiatieven vanuit de samenleving worden gefaciliteerd, vergelijkbaar met het goed functionerende Hoornse Initiatieven Platform (HIP) van het domein ruimtelijke ontwikkeling;
• het invoeren van buurtrecht, waarmee bewoners publieke taken kunnen overnemen van de gemeente, inclusief bijbehorend budget, alsmede van het recht om gebruik te maken van een ‘uitdaag-regeling’ door een groep georganiseerde buurtbewoners of verenigingen om met een alternatief voorstel te komen om de uitvoering van lokale, collectieve handelingen in de directe leefomgeving over te nemen;
• een actief voorlichtingsprogramma vanuit de gemeente om met inwoners de biodiversiteit te verbeteren, de omgeving klimaatadaptiever te maken, zwerfplastic terug te dringen, onkruid chemievrij te bestrijden en invasieve exoten - zoals de Japanse duizendknoop en de berenklauw - terug te dringen uit de (openbare) ruimte;
• het communiceren over ‘de lokale mensenrechten’ om alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag elkaar bewust te maken van hun mensenrechten. Zij worden gewezen op bejegening, geslachts- en leeftijdsdiscriminatie, privacy, enzovoorts;
• aandacht voor de ‘gedeelde geschiedenis’ om inwoners met verschillende achtergronden – op basis van cultuur, geslacht, geboorteland en leeftijd - met elkaar te verbinden;
• SmartCity-concepten om de stad schoon, veilig en leefbaar te houden. De gemeenteraad wordt daarom actief betrokken bij het ICT-beleid van de gemeente;
• een verkenning in de komende bestuursperiode naar één gemeente Westfriesland;
• dat ook op lokaal niveau aandacht aan het belang van een verenigd en democratisch Europa wordt besteed, temeer de grote vraagstukken rond veiligheid, energietransitie, vluchtelingenproblematiek, Europese vraagstukken zijn die juist landen op lokaal niveau.

"Versterk de controle op de macht en geef ruimte aan burgerinitiatieven"