Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 wil dat alle scholieren worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind moeite heeft om mee te komen of juist hoogbegaafd is. Iedereen verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar talenten. We willen dat er behalve voor leren ook aandacht is voor lichaamsbeweging, gezonde voeding, sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

D66 vindt in beginsel dat het behalen van minimaal een startkwalificatie het uitgangspunt is. Er is een kleine groep jongeren voor wie het beter is praktijkgericht aan de gang te gaan om vaardigheden, competenties en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Voor deze groep worden goede leer-/werkplekken bij ondernemers gezocht. De kwaliteit van onderwijs moet verder transparant, goed meetbaar en controleerbaar zijn. Onderwijsinstellingen die moeite hebben om aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie te voldoen, moeten geholpen worden om op niveau te komen.

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren. Om die kwaliteit te behouden, moet ook een leraar een leven lang leren.

D66 is verder voorstander van:

• het inzetten om schoolverlaten tegen te gaan. Valt een leerling uit, dan wordt deze zo snel mogelijk opgespoord en samen met de ouders gemotiveerd om weer in het onderwijs in te stromen. Een betere relatie tussen kind, ouders, school en gemeente, maar ook met scholen in andere gemeenten, zou dit beleid kunnen ondersteunen;
• scherpere controle vanuit de gemeenteraad op de uitvoering van het passend onderwijs;
• het uitbreiden van het aantal brede scholen en integrale kindcentra (IKC), die naast goed onderwijs, kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden;
• het realiseren van flexwerkplekken op brede scholen, om de binding met de school en de inzet van ouders als vrijwilligers te vergroten;
• talentontwikkeling van jongeren (14 - 26 jaar) uit alle culturen extra ondersteuning te geven, zodat ze worden geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen;
• dat de gemeente haar kennis over de economie en arbeidsmarkt beschikbaar stelt om de leerlingen te stimuleren te kiezen voor een opleiding met een hogere kans op een (goede) baan. Wanneer jongeren klaar zijn met hun opleiding in de regio of daarbuiten wil D66 dat deze jongeren kennis kunnen nemen van de vele mogelijkheden en interessante banen die de regio hun biedt;
• dat als de middelen vanuit het Rijk voor het Nederlands leren van statushouders en anderstaligen niet toereikend zijn, financiële ruimte gezocht wordt in de gemeentebegroting;
• dat scholen duurzaam en multifunctioneel zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. D66 wil het proces van opwaardering van de huisvesting van het primair onderwijs versnellen, want in veel gevallen is de kwaliteit van de huidige schoolgebouwen beneden de maat en dat is nadelig voor de veiligheid en leerprestaties van leerlingen;
• dat conciërges op scholen behouden worden al oren en ogen van de school en voor de ondersteuning van docenten;
• het blijven inzetten van beweegmanagers die ervoor zorgen dat sport op school en op locatie bij sportclubs kan worden aangeboden;
• het geven van voedingsleer op lagere scholen, zodat kinderen jong leren wat goede en minder goede voeding is. Te veel leerlingen komen zonder ontbijt op school. Voor hen moet een schoolontbijt verzorgd worden, zo nodig op kosten van de gemeente;
• dat kinderen ook kennismaken – naast het standaardcurriculum – met cultuur, techniek, gezondheid en natuur. Het functioneren van de samenleving in al haar facetten hoort eveneens bij de ontwikkeling van het kind. Daarom willen wij ook informeren over burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Daarvoor moeten we capaciteit en budget vrijmaken.

"We zetten in op talentontwikkeling"