Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid en het gevoel van veiligheid hebben veel impact op ons dagelijks leven. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente die zich maximaal moet inzetten tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Criminaliteit mag niet lonen.

Voorkomen is beter dan genezen. We kiezen ervoor om eerst de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Criminaliteit komt immers vaak al vroeg tot uiting. Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie om vroegtijdig te signaleren, zodat men vroeg in kan grijpen en de juiste maatregelen kan treffen.

D66 is verder voorstander van:

• dat de gemeente zorgt dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft. Een deel van de gemeentelijke inzet is flexibel, zodat na evenementen en wijkactiviteiten de schoonmaakintensiteit kan worden aangepast;
• dat de gemeente met buurtapps en trainingen zorgt dat inwoners met hun extra paar ogen en oren bedacht zijn op het signaleren van verdachte situaties. Buurtbewoners met honden lopen immers dagelijks op straat en kennen zo de wijk waar zij wonen goed;
• de aangiftebereidheid verder wordt vergroot door te zorgen dat inwoners een terugkoppeling krijgen van de politie, zodat zij weten wat er met hun aangifte is gebeurd;
• dat de wijkagenten worden gestimuleerd actief op sociale media aanwezig te zijn. Zichtbare handhaving en terugkoppeling kunnen de leefbaarheid van de wijk verhogen met beperkte middelen. Ook medewerkers van handhaving werken meer in vaste wijken, zodat zij de buurt beter leren kennen (en andersom);
• voortdurende aandacht voor de digitale veiligheid bij de gemeente Hoorn vanuit de voorbeeldfunctie en de bescherming van de privacy van haar burgers te waarborgen. Tevens wil D66 actieve voorlichting van de gemeente aan inwoners, bedrijven en instellingen over hoe zij zelf ook hun digitale veiligheid kunnen vergroten;
• dat handhavers en buitengewoon opsporingsambtenaren in staat worden gesteld om aan hun communicatieve vaardigheden blijvend te werken middels training en opleiding;
• dat de gemeente in haar streven naar veiligheid van inwoners hun vrijheid respecteert en alle inwoners gelijkwaardig behandelt. Bij elke nieuw te nemen veiligheidsmaatregel moet rekening gehouden worden met de invloed die deze maatregel heeft op de privacy van inwoners;
• dat alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag te allen tijde kunnen achterhalen welke persoonlijk informatie de gemeente van hen bewaart en opslaat. Deze informatie moet inzichtelijk zijn voor degene die ze betreft. D66 vindt dat de digitale infrastructuur van de gemeente aan de hoogste veiligheidseisen moet voldoen en daarom periodiek een stresstest moet ondergaan;
• dat op bedrijventerreinen en in uitgaansgebieden cameratoezicht in belangrijke mate bijdraagt aan opsporing, preventie en het gevoel van veiligheid. Toch mag cameratoezicht geen standaard worden, omdat het de privacy aantast. Daarom vinden wij dat nut en noodzaak van cameratoezicht blijvend aangetoond en periodiek getoetst moeten worden;
• dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en intimidatie van ambtenaren en politici, prioriteit heeft. Om deze vorm van criminaliteit aan te pakken, is een goede samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, zoals de gemeente, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten, essentieel; niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten.

"Hou omgeving schoon, heel en veilig en geef prioriteit aan aanpak cybercriminaliteit en ondermijning"