Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte en wonen

D66 is voorstander van gemengde woonmilieus en een harmonieuze, zelfcorrigerende samenleving waar iedereen aan mee kan doen, waarin mensen in contact met elkaar zijn en blijven. Dat moet zich vertalen in de ruimtelijke keuzes die we maken. De woningbouw komt na jarenlange stilstand in een stroomversnelling. Door inzet van D66 komen steeds meer projecten van de grond, zoals dat op de Holenweg (Philipslocatie), de ontwikkeling van de Blauwe Berg, het Missiehuis en de Toren van Hoorn.

Ook de Bangert en Oosterpolder wordt in versneld tempo volgebouwd. Door de aantrekkende vraag, mede door de trek naar de stad, moet binnen Hoorn gezocht worden naar nieuwe bouwlocaties. Ruimte voor woningbouw wordt schaars, dus we moeten gebruikmaken van de creativiteit en vindingrijkheid van onze inwoners en ondernemers. Dat kan bijvoorbeeld door het herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen dat in de laatste periode al veelvuldig is toegepast bij bijvoorbeeld De Kluis, Kaap Hoorn en recent nog De Beeldhouwer.

D66 is voorstander van:

• dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden. Inwoners krijgen onder andere door versoepeling van de regelgeving de mogelijkheid om hun woning aan te passen aan hun wensen en er worden meer plekken gecreëerd waar men naar eigen smaak en inzicht kan bouwen.
• alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte. Het wordt daardoor bijvoorbeeld makkelijker om levensloopbestendig te (ver)bouwen;
• om de bestaande mogelijkheid van startersleningen ook in de komende bestuursperiode in te zetten, waarbij gekeken kan worden of de doelgroep wordt verbreed naar doorstarters;
• flexwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, statushouders en studenten als flexibele oplossing op de woning markt;
• dat er een masterplan komt voor het opknappen van de openbare ruimte in de gemeente, met een onderverdeling tussen binnenstad, dorpen, wijken en bijzondere plekken. Net als bij de nog op te stellen Groenvisie willen we dat inwoners meebeslissen over de keuzes die invloed hebben op hun leefomgeving;
• dat de openbare ruimte goed aansluit bij het historische verleden en gebruikt wordt om dat te illustreren. Zo kan door het opknappen van het West en door deze straat visueel te verbinden met het Grote Oost en de Westerdijk het verhaal van de Westfriese Omringdijk verteld worden;
• dat uiterlijk in 2020 op de belangrijkste openbare plekken in de gemeente gratis wifi beschikbaar is, zoals bij bibliotheekvestigingen, gezondheidscentra en op openbare pleinen. Dat mag ook via commerciële weg. Indien nodig maakt de gemeente gebruik van de EU-subsidieregeling WiFi4EU om dit te bereiken;
• dat de omgevingswet de mogelijkheid biedt om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij een betere ruimtelijke kwaliteit. De rol van de gemeente is om integraal toe te zien of het proces goed verloopt en de eenheid en kwaliteit gewaarborgd blijft;
• dat de bruine vloot - voor het aangezicht van onze haven - ook in de winter aan het Houten Hoofd kan liggen. Daarom wil D66 dat schepen die veel in de zomer aanleggen, beloond worden met een lager wintertarief;
• om te onderzoeken of het exploiteren van gastvrije haven niet veel beter aan een professionele partij overgelaten kan worden die meer kennis, expertise en mogelijkheden heeft en dus de haven en haar bezoekers beter kan bedienen;
• om de Hoge Brug elektronisch te laten bedienen, om zo de Appelhaven en de Vismarkt de kans te bieden om daarmee kans te beiden aan kleine nautische en historische bedrijvigheid, zodat ook historische zeil- en motorschepen kunnen afmeren aan de Appelhaven, de Korenmarkt, Bierkade en Nieuwendam;
• om een voetgangersbrug te realiseren tussen het Julianapark en de Schelphoek, over het water naar de Scoutingvereniging Vaandrig Peetoom Vendel. Deze brug kan - als deze open moet - enkel door de waterscouts bediend worden en biedt gelijk een veilig hek voor hun haven;
• een passend historisch icoon in de haven, ook als de Halve Maen in de komende jaren vertrekt;
• vanwege de vele vraagstukken rond veiligheid, voldoende zoet water, herstel van ecologie en recreatie, dat het beheer van het IJsselmeer/Markermeer onder één bestuurlijke entiteit wordt gebracht: ‘het recreatieschap Blauwe Hart’;
• om in de buurt van de Schelphoek te experimenteren met projecten als zelfvoorzienende ‘tiny houses’, recreatiewoningen en nautische broedplaatsen;
• om te onderzoeken of de gemeente er niet goed aan doet om het project Poort van Hoorn over te dragen aan een externe partij die ervaring heeft met dergelijke grote, langdurige en risicovolle projecten;
• het realiseren van een parkeergarage in het noordelijk stationsgebied, tezamen met een nieuw busstation als verbindingszone tussen binnenstad en het Hof van Hoorn. D66 vindt dat de route van de binnenstad naar het Hof van Hoorn een comfortabele moet zijn voor voetganger en fietser. Een ongelijkvloerse kruising voor de fietser hoort daar bij;
• een kwalitatief hoogwaardige traverse over het spoor als verbinding tussen binnenstad en het nieuwe stationsplein. Dit plein moet niet alleen een mobiliteitsknooppunt worden, maar ook een prettig verblijfsgebied. Daarvoor moet ruimte en kwaliteit gecreëerd worden, die er nu nog niet is. In de huidige plannen komt er enkel een winderig, kaal en op zichzelf staand busstation. Dat is voor D66 veel te mager. Er moet een echt verblijfsplein komen.

"Nieuwe, duurzame woonvormen en kwaliteitsslag openbare ruimte"