Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal, maatschappij en zorg

Mensen hebben zelf vaak goede ideeën over hoe zij hun zorg en ondersteuning willen inrichten. Daarom wil D66 de mensen zoveel mogelijk betrekken bij hun eigen ondersteuningsplan. Ondersteuning en zorg worden bij voorkeur dicht bij de zorgvrager georganiseerd. De gemeente biedt daarom ondersteuning aan mensen die zorg verlenen in de directe leefomgeving. D66 zal de komende jaren het debat over de vergrijzing in Hoorn aanwakkeren.

De vergrijzing zal de komende decennia verder toenemen, maar niet overal even snel. In Blokker is nu al bijna 50% van de inwoners 55 jaar of ouder. Ook de Nieuwe Steen, Risdam-Zuid, de Binnenstad, het Venenlaankwartier en Zwaag kennen een relatief grote groep 55-plussers, variërend van 42% tot 37%. Wijken als Risdam-Noord en Kersenboogerd-Noord krijgen de komende jaren te maken met een ‘grijze inhaalslag’. In de Grote Waal (18%) en uiteraard Hoorns nieuwste wijk Bangert en Oosterpolder (10%) wonen relatief weinig mensen van 55 jaar en ouder.

De gemeente Hoorn heeft nu circa duizend inwoners met de status ‘dementie’. De verwachting is dat dit aantal doorgroeit naar circa 2.500 in 2040, terwijl de beroepsbevolking in diezelfde periode flink daalt. Het wordt een hele opgave om de toenemende groep dementerende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zorg in instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, kan daarbij niet (meer) de oplossing zijn. Hoorn ontwikkelt zich tot dementievriendelijke gemeente en in dat beleid wordt via voorlichting en training de Hoornse samenleving zorgzamer gemaakt, met ondersteuning van mantelzorg en burenhulp vanuit de gemeente.

D66 is verder voorstander van:

• met het IKC (integraal kindcentrum) de zorg voor het kind zo veel mogelijk dicht bij het kind, in de vertrouwde omgeving van de school te organiseren, zodat vroegtijdige signalering kan plaatsvinden;
• extra aandacht voor jongeren met een migratie-achtergrond. Vanuit de werkgelegenheidsmiddelen wordt een speciaal leer-werkproject opgezet voor deze doelgroep.
• dat de openbare ruimten en gebouwen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt en de belangrijkste routes rond bejaardentehuizen, buurthuizen, wijkwinkelcentra en andere plekken waar veel ouderen komen, schuifelvriendelijk;
• om in het kader van het ouderenbeleid in te zetten op: domotica, digitale dienstverlening (al zal voor ouderen altijd fysiek contact mogelijk moeten blijven), het realiseren van nieuwe woonvormen (zoals meergeneratiewoningen, mantelzorgwoningen en vormen van groep- of geclusterd wonen), betaalbare huur- en vrijesectorwoningen voor ouderen (bij voorkeur rond openbaarvervoerknooppunten en wijkcentra), jaarlijks bezoek aan ouderen die bijzondere bijstand ontvangen, een op maat gesneden aanbod in de wijken (voor dagbesteding, ouderen-in-beweging en andere welzijnsactiviteiten) en respijtbeleid voor mantelzorgers;
• om voortdurend experimenteer en innovatieruimte in de budgetten te houden;
• het in blijven zetten van kleine gespecialiseerde zorginstellingen (die kennis hebben over een specifieke groep of aandoening), het blijven stimuleren van de samenwerking tussen de zorgaanbieders en de gemeente, het betrekken van de mening van patiëntenorganisaties in de beleidsstukken, het laten liggen van de regiefunctie bij de professionals en vermindering van de administratiedruk voor de professionals en zorgvragers;
• dat WerkSaam proactief regionale bedrijven bezoekt en vraaggestuurd te werk gaat om de werkgever te ontzorgen. Verder wil D66 het aandeel ‘beschut werk’ uitbreiden voor de meest kwetsbare doelgroep;
• dat WerkSaam de ruimte krijgt om de armoedeval te beperken door te experimenteren met werken met behoud van uitkering voor een bepaalde periode;
• dat bij het armoedebeleid de kinderen centraal staan, zodat zij zoveel mogelijk gelijke ontwikkelingskansen krijgen in vergelijking met kinderen die niet in armoede opgroeien. De gemeente sluit wat de praktische uitvoering betreft zoveel mogelijk aan bij het werk van maatschappelijke organisaties als Stichting Leergeld;
• dat prioriteit wordt gegeven aan voorlichting voor scholieren over het belang van budgetteren en het gevaar van te hoge schulden. Voor mensen met (grote) schulden kan het wenselijk zijn om een rustperiode (moratorium) in te bouwen om gericht aan een oplossing te werken.
• dat met name in delen van de wijken Grote Waal, Risdam-Noord en Kersenboogerd inwoners minder in staat zijn om op eigen kracht problemen op te lossen. Deze wijken krijgen daarom extra aandacht, capaciteit en middelen van de gemeente;
• dat in het kader van ‘Eénhoorn’ de verschillende culturen en hun Hoornse cultuurdragers in het zonnetje worden gezet, bijvoorbeeld via de organisatie van een jaarlijkse culturele en culinaire dag, waarbij een land centraal staat;
• dat de gemeente als werkgever streeft naar diversiteit in het personeelsbestand, ook op beleids- en stafniveau;
• dat de gemeente Hoorn zich aansluit bij de verklaring van Dordrecht om te zorgen voor een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt;
• dat de Roze Maandag tijdens de kermis in Hoorn nog duidelijker in beeld komt naar voorbeeld van de gemeente Tilburg. Ieder jaar wordt er een thema aan de dag verbonden, met festiviteiten en een verdiepende bijeenkomst om het thema extra duiding te geven.

"Keuzevrijheid bij de zorg en anticiperen op gevolgen vergrijzing"