Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezondheid en milieu

Voorlichting over ongezond en risicovol gedrag, zoals onveilige seks, drugs- en alcoholgebruik, zorgt ervoor dat de jeugd keuzes maakt die hem gezond doen opgroeien. Eén op de zeven kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Daarom wil D66 extra aandacht voor beweging en gezonde voeding op alle beleidsterreinen die te maken hebben met jeugd. Jongeren moeten altijd kunnen kiezen voor een gezond alternatief.

Steeds meer jongeren gaan naar grote evenementen in en buiten de regio, in plaats van naar de lokale kroeg. Dit heeft effect op het drank- en drugsgebruik. De consumptie van harddrugs komt relatief veel voor, maar ook andere genotsmiddelen die gemakkelijk verkrijgbaar zijn, zoals gaspatronen, lijm en hoestsiroop, worden in toenemende mate gebruikt. Er is amper informatie beschikbaar over de gevaren van deze nieuwe vormen van drugsgebruik. Daar moet verandering in komen, zowel voor de voorlichters zelf, zoals ouders, scholen en sportverenigingen, als voor gebruikers. D66 wil inzetten op meer voorlichting om mensen bewust te maken van de gevaren van traditionele en nieuwe vormen van drugsgebruik.

Op duurzaamheidsgebied willen we een stevige vergroening inzetten, zie hieronder.

D66 is er voorstander van:

• de financiële positie van de GGD Hollands Noorden te versterken door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De maatschappij verdient dit op de middellange termijn terug door lagere zorgkosten;
• dat Hoorn de ruimte krijgt om te experimenteren met legale wietteelt. D66 wil dat de gemeente Hoorn meedoet aan een proef;
• het duurzaamheidsbeleid via PUUR Hoorn voort te zetten, maar wel meer gericht op concretere oplossingen en investeringen, waarbij het initiatief van de gemeente komt. D66 wil daarbij initiatieven ondersteunen voor duurzaam samenleven, zoals de ontwikkeling van wateropslag onder sportvelden als bij WFHC en (mogelijk) bij Always Forward;
• dat alle inwoners met een huurhuis of koopwoning in de gelegenheid worden gesteld om duurzame oplossingen te realiseren in en aan de woning. De gemeente kan dit faciliteren door goede voorlichting, gezamenlijke inkoop, subsidies en vormen van (voor)financiering;
• dat duurzaamheidsinitiatieven gekoppeld worden aan de verplichting om verweringsgevoelig asbest op daken voor 2024 te verwijderen onder het mom ‘dak eraf, zonnepanelen erop’;
• dat onderzocht moet worden hoe wij beter en makkelijker bij de bron kunnen scheiden.
• nu inwoners inmiddels goed gewend zijn aan het scheiden van afval, dat gekeken gaat worden naar andere vormen van collectief inzamelen, zoals het Blipvert-inzamelstation dat het mogelijk maakt veelvoorkomende kleine recyclebare producten in te zamelen. Dergelijke stations zijn laagdrempelig, omdat ze centraal geplaatst worden in de wijk en 24 uur per dag bereikbaar zijn;
• een diftar-systeem dat ervoor zorgt dat de vervuiler betaalt en de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt, in plaats van via een vast tarief voor iedereen;
• dat bij de inrichting en het beheer van het stadsgroen, zoals bij parken, groenstroken, snippergroen en stedelijk water, meer rekening gehouden moet worden met het versterken van de inheemse flora en fauna. D66 wil daarom inwoners en bedrijven stimuleren om hun voor- en achtertuin te vergroenen, evenals hun daken en gevels;
• van de aanleg van een geoptimaliseerde infrastructuur voor alternatieven voor fossiele brandstof. Daarbij denken we aan elektrische oplaadpunten in de wijken, waterstoftankstations op industrieterreinen en snellaadstations bij bestaande bezinepompen of op nieuwe locaties;
• dat de gemeente allereerst vaart maakt en begint met de eis dat alle nieuwe woningen gasloos opgeleverd worden. De komende jaren willen we een gedegen plan voor de bestaande bouw. D66 wil in 2040 gasloos zijn en zo snel mogelijk beginnen met het versterken van het elektrische netwerk;
• dat alle gemeentelijke panden worden verduurzaamd, conform de eisen die de gemeente zelf afsluit met woningcorporaties;
• dat bij aanbestedingen de prijs minder zwaar weegt dan duurzaamheid, zodat dat bedrijven zich daarop meer gaan toeleggen. Daarnaast wil D66 dat de gemeente waar mogelijk circulair inkoopt, bijvoorbeeld door een dienst in plaats van een product in te kopen.
• een meldpunt voor 'vieze regels' inrichten, zodat de gemeente nut en noodzaak ervan tegen het licht kan houden.

"D66 wil Hoorn klaarmaken voor de groene transitie"