Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juni 2019

Visie ‘meer stad worden’ uitgebreid met bedrijventerreinen

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 6 juni werd het de visie ‘meer stad worden’ behandeld. De ambitie tot ‘meer stad worden’ steunt D66. D66 is voor het verdichten van het stedelijk gebied, voor het maximaal benutten van de al bebouwde omgeving en dus ook voor hoogbouw waar dat kan. D66 heeft met een amendement deze visie uitgebreid met de transformatie van bedrijventerreinen.

De openbare ruimte

D66 vindt dat men moet oppassen dat de openbare ruimte niet gaat lijden onder onze ambitie tot meer stad worden. In het voorstel staat dat men gaat inzetten op een goede kwaliteit en uitstraling. Dit vindt D66 nog steeds wat aan de vage kant. Waar gaan wij die kwaliteit aan toetsen en welke specifieke uitstraling streeft men na? D66 zal dit punt zelf goed in de gaten houden, want een kwalitatief goede openbare ruimte levert een grote bijdrage aan het welbehagen van de inwoners van Hoorn.

Historische lijnen

Binnen de stedelijke rand bevinden zich ook veel historische lijnen die de oude binnenstad verbinden met de dorpen en dus onderdeel zijn van de dorpslinten. D66 vindt dat wij met die historische lijnen voorzichtig en respectvol om moeten gaan, zodat de mooie geschiedenis van Hoorn, Blokker en Zwaag zichtbaar blijft in onze steeds meer verdichtende stad.

Industrieterreinen

Wat D66 verbaasde was dat er binnen de stedelijke rand en ook daarbuiten de bedrijventerreinen niet specifiek benoemd werden. Want op 29 januari van dit jaar heeft de raad een motie van D66 aangenomen over de visie op bedrijventerreinen. In deze motie wordt opgeroepen om met andere partijen, bedrijven en bewoners een stadsbrede visie te ontwikkelen op de gezonde toekomst van bedrijventerreinen in Hoorn, waarbij ruimte wordt geboden voor een combinatie van wonen, werken en vermaak. Er vijf bedrijventerreinen in, of tegen de stedelijke rand liggen, namelijk Dampten, Holenweg, Schelphoek, Hof van Hoorn en Hoorn 80, waar kansen liggen. En er juist kansen zijn blijven liggen bij een eventueel begin van de transformatie van bedrijventerrein Gildenweg omdat er geen bovenliggende visie was.

Om deze omissie te repareren had D66 een amendement geschreven die oproept om de gemeente Hoorn te laten streven naar het transformeren van bedrijventerrein in of tegen het stedelijk gebied naar gebieden waarin wonen, werken en verblijven samenkomen, zodat deze gebieden aansluiten bij de rest van de stad en aantrekkelijk blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dit amendement dat mede ingediend werd door de Fractie Tonnaer, VVD, VOCHoorn, De Realistische Partij, ChristenUnie, Hoorn Lokaal, Sociaal Hoorn en de PvdA is met enkel een tegenstem van de CDA aangenomen.

Jongeren

Tijdens de vergadering werd er een tweede amendement ingediend door de PvdA, HOP, VOCH, Hoorn Lokaal en de ChristenUnie waar gevraagd werd om in en rondom het stationsgebied woningen voor jongeren te realiseren. In eerste instantie had de fractie van D66 moeite om één enkele doelgroep te benoemen in deze visie. Maar D66 stemde toch voor dit amendement, omdat D66 inziet dat het behoud van jongeren voor onze regio cruciaal is.

Uiteindelijk ligt er nu een prachtige visie waar, door de samenwerking tussen het college en de diverse fracties uit de raad, een brede steun voor was. Hoorn gaat van ‘beheergemeente’ naar ‘ontwikkelgemeente’ om een leefbare en vitale stad te blijven.