Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 maart 2010

VVD verkent verder met VOCH, Fractie Tonnaer, D66 en het CDA.

Na de druk bezochte bijeenkomst in de raadzaal van Hoorn waar onder leiding van de grootste partij, de VVD, is gesproken over de verkiezingsuitslag hebben deze week de eerste verkennende gesprekken plaatsgevolgen door de VVD onderhandelingsdelegatie, onder leiding van lijstaanvoerder Wim van Hilten en raadslid Bert van Dijkhuizen, met alle overige parijen in de raad van Hoorn.

Tijdens deze gesprekken is nagegaan of de overtuiging van de VVD dat op basis van de beschikbare partijprogramma’s een nieuw college bestaande uit VVD, VOCH, Fractie Tonnaer, D66 en/of CDA programmatisch haalbaar is een juiste aanname bleek.

Gebleken is dat de VVD de mening is toegedaan dat er op voorhand geen breekpunten bestaan met één van de partijen die in de raad van Hoorn vertegenwoordigd zijn. Er zijn derhalve diverse coalities mogelijk. Dat heeft de VVD ertoe gebracht opnieuw aan de hand van de partijprogramma’s te bezien met welke partijen het naar verwachting het eenvoudigst zal zijn inhoudelijke overeenstemming te bereiken.

Hoorn staat voor zware bestuurlijke jaren. Er dient daarom een coalitie gevormd te worden die op een stabiele basis in de raad kan rekenen en die op een evenwichtige wijze gedurende de gehele raadsperiode invulling kan geven aan zaken als: gezonde gemeentelijke financiën met instandhouding van een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners en een gematigde lastendruk; een veilige woonomgeving die goed onderhouden wordt; een bereikbare stad en een aantrekkelijk ondernemersklimaat zowel voor de middenstand als het bedrijfsleven.

De nadere analyse van de verkiezingsprogramma’s door de VVD toont aan dat de grootste programmatische overeenstemming te verwachten valt met VOCH, Fractie Tonnaer, D66 en het CDA.

Dit betekent dat de VVD nu een eerste aanzet zal geven om te komen tot een programmatekst aan de hand waarvan met de genoemde partijen in gesprek zal worden gegaan. Tijdens deze gesprekken zal duidelijk moeten worden of er ook daadwerkelijk programmatische overstemming kan worden bereikt. De VVD heeft daar vertrouwen in.

De onderhandelingsgesprekken zullen aanstaande dinsdag 16 maart een aanvang nemen. Deze zullen in beslotenheid plaatsvinden.

Arthur Helling, de voorman van D66, vindt het jammer dat de VVD het niet heeft aangedurfd om GroenLinks voorlopig aan tafel te laten aanschuiven: “We zijn best teleurgesteld dat GroenLinks niet is uitgenodigd voor het vervolggesprek, maar we zijn niet in een positie om dat te kunnen afdwingen. Met de VVD hebben we veel gemeen als liberale broeders, vooral op financieel en economisch gebied. Maar we zijn wars van meer conservatieve elementen, waar je in een centrum-rechtse coalitie altijd wat kans op hebt. Met GroenLinks delen we een sociaal en duurzame maatschappijvisie, dus voor het evenwicht had deelname van hen goed geweest. Dat blijven we vinden. Ook zou die combinatie uniek en vernieuwend voor Hoorn zijn geweest. Buiten de fractie waren er VVD-ers die dat ook wel zagen zitten, maar blijkbaar binnen de bestaande VVD-fractie veel minder. Echt jammer, want de nu (voorlopig) gemaakte keuze is weinig verrassend. We hebben de VVD al laten weten dat het CDA ook een prima partner is, maar dat we nu wel inhoudelijk wat zwaardere waarborgen zullen gaan eisen.”